Categorieën

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acties en overeenkomsten waarbij Natuurwinkel Emiclaer gevestigd te Amersfoort, Nederland op De Beurs 61/65, ingeschreven in het handelsregister te Amersfoort (K.V.K. nr 54827272), optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u nadrukkelijk deze voorwaarden.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Natuurwinkel Emiclaer (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

1.4. Door het doen van een bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1.5. Natuurwinkel Emiclaer behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.

1.6. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich inschrijven en bestellingen plaatsen via de website. Wanneer er alcoholische dranken zijn besteld dient ten tijde van aflevering/afhalen een meerderjarige (ouder dan 18jaar) deze producten in ontvangst te nemen.

 

ARTIKEL 2. KORTINGSVOUCHERS, ACTIES

2.1. Alle kortingsvouchers en acties van Natuurwinkel Emiclaer zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk uit de aanbieding en/of actie het tegendeel blijkt.

2.2. Kortingsvouchers en acties geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten, zolang de voorraad strekt, binnen de gestelde actieperiode en op = op.

2.3. Maximaal 1 aanbieding of actie is geldig per adres.

2.4. Kortingsvouchers en acties zijn niet geldig in combinatie met andere kortingsvouchers en/of acties.

2.5. De gegevens in catalogi of andere documentatie van de in Natuurwinkel Emiclaer zijn opgenomen producten zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Natuurwinkel Emiclaer niet, tenzij deze gegevens nadrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

2.6. Natuurwinkel Emiclaer behoudt zich het recht gerechten en producten te wijzigen of te verwijderen. De website BioDichtbij.nl/natuurwinkel-Emiclaer  geeft het meest actuele overzicht.

 

ARTIKEL 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Overeenkomsten binden Natuurwinkel Emiclaer pas na schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van Natuurwinkel Emiclaer, dan wel nadat Natuurwinkel Emiclaer tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling, is overgegaan.

3.2. Het minimum orderbedrag bedraag € 35,- (exclusief eventuele kortingen)

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

4.2. De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

 

ARTIKEL 5. LEVERTIJD

5.1. Natuurwinkel-Emiclaer werkt met bestelmomenten die vooraf gepland worden. Bij uw bestelling dient u een bezorgmoment te kiezen die beschikbaar is voor uw afleveradres. Het is eveneens mogelijk uw boodschappen zelf af te halen op de daartoe aangegeven tijd en plaats.

5.2. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Natuurwinkel Emiclaer zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.

5.3. Zodra Natuurwinkel Emiclaer kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Natuurwinkel Emiclaer hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.

5.4. De klant heeft het recht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, tot 48 uur voor de gewenste levering, een bestelling via het contactformulier op www.biodichtbij.nl/natuurwinkel-emiclaer of via e-mail (info@nwemiclaer.nl) te ontbinden. Een al gedane betaling van de klant zal, bij voorgenoemde ontbinding, door Natuurwinkel Emiclaer worden teruggestort.

 

ARTIKEL 6. LEVERING, BEZORGING

6.1.Natuurwinkel Emiclaer bezorgt alleen in Amersfoort, Hoevelaken en Nijkerk. Kijk bij ‘waar bezorgen we?’ op www.biodichtbij.nl/natuurwinkel-emiclaer voor meer informatie.

6.2. Klanten zijn verplicht BioDichtbij.nl/natuurwinkel van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang de klant via de internetsite van BioDichtbij.nl/natuurwinkel-Emiclaer geen wijzigingen in gegevens heeft aangebracht, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft de klant aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

6.3. Natuurwinkel Emiclaer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Natuurwinkel Emiclaer

6.4. Indien (na bestelling) een product niet meer leverbaar is, behoudt Natuurwinkel Emiclaer zich het recht om een ander gelijkwaardig product aan te bieden.

 

ARTIKEL 7. RISICO EN EIGENDOM

7.1. Het risico van de zaken gaat van de Natuurwinkel emiclaer over op de klant op het moment van aflevering bij de klant of overeengekomen alternatief.

7.2. Indien de klant niet tijdig (tot 24 uur voor de gewenste levering) aan Natuurwinkel Emiclaer mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Natuurwinkel-Emiclaer op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal een en ander voor de rekening en het risico van de klant zijn.

7.3. Als de klant artikelen ontvangt die niet zijn besteld, dient de klant Natuurwinkel Emiclaer hiervan op de hoogte te stellen.

7.4. Het eigendom van de zaken gaat van Natuurwinkel Emiclaer over op de klant nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Natuurwinkel Emiclaer is verschuldigd, heeft voldaan.

7.5. De producten van Natuurwinkel Emiclaer zijn bestemd voor eindgebruikers en zijn niet bedoeld voor de doorverkoop. Natuurwinkel Emiclaer behoudt daarom het recht voor om bestellingen om moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers, en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

7.6. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij BioDichtbij.nl.  Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om, zonder toestemming van BioDichtbij.nl, de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betaling van de bestelde producten wordt gedaan met iDeal.

8.2. Bestelde producten worden op de afgesproken plek geleverd na ontvangst van de betaling van de klant door Natuurwinkel Emiclaer

8.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de betaling. Als een iDeal betaling tussentijds onderbroken of geannuleerd wordt, vervalt de bestelling.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Natuurwinkel Emiclaer is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Natuurwinkel Emiclaer

9.2. De aansprakelijkheid van Natuurwinkel Emiclaer overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Natuurwinkel Emiclaer

9.3. Natuurwinkel Emiclaer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele typefouten, niet reproduceerbare systeemfouten en afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

ARTIKEL 10. ONTBINDING

10.1. Indien de klant na ontvangst van de zaken niet tevreden blijkt, dient deze contact op te nemen met de klantenservice op het nummer: 033-8888222 of via ons e-mail-formulier op de website.

10.2. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. In dat geval heeft Natuurinkel Emiclaer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Natuurwinke Emiclaer tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele  verder toekomende rechten.

 

Artikel 11. GESCHILLEN

11.1. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Natuurwinkel Emiclaer. Indien Natuurwinkel Emiclaer zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

11.2. De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij Natuurinkel Emiclaer hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS

12.1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door ons nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met BioDichtbij.nl/Natuurwinkel-emiclaer contact opnemen. Wij zullen de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.

 

Amersfoort, Juni 2014, Natuurwinkel-Emiclaer

 


Winkelwagen  

Geen producten

€ 0,00 Totaal

Winkelwagen Afrekenen

minimum bestelbedrag

Het minimum bedrag om een bestelling te kunnen plaatsen is €15,-

Directe bezorging in:

Amersfoort
Bunschoten
Ermelo
Harderwijk
Hoogland
Hooglanderveen
Hoevelaken
Leusden

Nijkerk
Putten
Soest
Spakenburg

Wanneer bestellen?

Besteltijden:

Bezorging op dinsdag = bestellen tot zondagavond 22.00uur

Bezorging op Woensdag = bestellen tot maandagavond 22.00uur

Bezorging op vrijdag = bestellen tot woensdagavond 22.00uur

ZELF AFHALEN

Je kunt ook je bestelling zelf afhalen bij Natuurwinkel Amersfoort Emiclaer.

Handig voor het extra grote online assortiment vers producten.

Bezorging per pakketservice

Bezorging door PostNL.

Alleen mogelijk voor houdbare producten.

Veilig betalen

Veilig betalen met Ideal